Title Image

Back Home
Help Wikitravel grow by contributing to an article! Learn how.

Armenian (Eastern) phrasebook

From Wikitravel
(Redirected from Armenian)
Jump to: navigation, search
if(typeof(cachebuster) == "undefined"){var cachebuster = Math.floor(Math.random()*10000000000)}if(typeof(dcopt) == "undefined"){var dcopt = "dcopt=ist;"} else {var dcopt = ""}if(typeof(tile) == "undefined"){var tile = 1} else {tile++}

Armenian (hayeren) is an Indo-European language not related closely to any other language. It is spoken by the Armenian people in the Republic of Armenia, Georgia, Nagorno-Karabakh and also by the Armenian diaspora all over the world. The estimate of speakers is 7 million.

It is divided into two main dialects: Western and Eastern. Eastern Armenian and its minor dialects are used by the Armenians living in Armenia. Western dialect is spoken by the members of Armenian diaspora whose ancestors fled Western Armenia (now in Turkey) as a result of Armenian Genocide.

This phrasebook deals with the Eastern dialect, which is the official language of Armenia.

One important thing: in Armenian there are two ways of addressing people, informal and formal, like in German, French or Russian. For formal address the plural form of second person (pronoun դուք (douq)) should be used, while the informal is pronoun դու (doo).

Please note that very few people in Armenia speak English, but almost everyone perfectly knows Russian. People have no problems speaking that language (with a slightly guttural accent), but learning a couple of expressions in Armenian will still not only turn useful in practice but also will the hearts of already hospitable Armenians.

Pronunciation guide[edit]

Armenian language has its own unique alphabet (whose characters are not rather similiar to Hebrew characters) invented by Mesrop Mashtots in 405 AD, which consists of 39 letters. The appearance of it seems quite complex compared to Latin, but unlike English and many other languages, the spelling of Armenian is quite phonetic, so once you know the pronunciation of each letter, reading should not be a problem. On the other hand the reproduction of some sounds may be a bit difficult for foreigners, since Armenian has several unique consonants that have no analogues in other languages.

Words are stressed on the last syllable.

Here are the uppercase and lowercase versions of each letter, followed by its name in English and a pronunciation hint.

Vowels[edit]

Ա/ա ayb  like father Ե/ե yech  like pet, but like yet when at the beginning of the word Է/է eh  like pet Ը/ը ət  like about (schwa) Ի/ի eeni  like peek Ո/ո vo  like port, but like voice when at the beginning of the word Ու/ու oo like soon

Semi-Vowels[edit]

Յ/յ hee  like yes Հ/հ hoh  like horse

Consonants[edit]

Բ/բ ben  like big Գ/գ gim  like goat Դ/դ da  like dark Զ/զ za  like zoo Թ/թ toh  like tiger, aspirated Ժ/ժ zhe  like measure Լ/լ lyun  like light Խ/խ kheh  like Scottish loch or German Aachen Ծ/ծ tsa  like cats Կ/կ ken  like scar, unaspirated Ձ/ձ dza  like beds Ղ/ղ ghat  like French gutteral "r", alternatively like Baghdad Ճ/ճ tcheh  like church Մ/մ men  like mouse Ն/ն noo  like north Շ/շ sha  like shark Չ/չ cha  like chicken Պ/պ peh  like spar, unaspirated Ջ/ջ jeh  like jar Ռ/ռ ra  rolled "r" as in Spanish Ս/ս seh  like swim Վ/վ vev  like vote Տ/տ tyoon  like star, unaspirated Ր/ր reh  soft "r", like rest Ց/ց tsoh  like tsunami Փ/փ pyoor  like pot, aspirated Ք/ք qeh  like question, aspirated Ֆ/ֆ feh  like fork

Letter և (yev)[edit]

ԵՎ/և yev  like devil, but read yev when at the beginning of the word

Phrase list[edit]

Basics[edit]

Common signs

The signs are always accompanied by English, but just in case:

OPEN  ԲԱՑ Է CLOSED  ՓԱԿ Է ENTRANCE  ՄՈՒՏՔ EXIT  ԵԼՔ PUSH  ԴԵՊԻ ԴՈՒՐՍ PULL  ԴԵՊԻ ՆԵՐՍ TOILET  ԶՈՒԳԱՐԱՆ MEN  М WOMEN  Ж FORBIDDEN  ԱՐԳԵԼՎԱԾ Է
Hello.  Բարև ձեզ (bah-REV DZEZ) Hello. (informal)  Բարև (bah-REV) How are you?  Ինչպե՞ս եք (inch-PES EHQ?) Fine, thank you.  Լավ եմ, շնորհակալություն (LAV EM, shno-ra-ka-loo-TYOON) What is your name?  Ինչպե՞ս է ձեր անունը (inch-PES EH DZER ah-NOO-neh) My name is Vahagn Petrosyan (for example).  Իմ անունը Վահագն Պետրոսյան է (IM ah-NOO-neh Vahagn Petrosyan EH) Nice to meet you.  Շատ հաճելի է (SHAT ha-che-LIH EH) Please.  Խնդրեմ (khen-TREM) Thank you.  Շնորհակալություն (shno-ra-ka-loo-TYOON)
"Merci" a la French is used more often. You're welcome.  Չարժե (char-JEE) Yes.  Հա (informal)/Այո (polite) (huh/a-YO) No.  Չէ (informal)/Ոչ (polite) (cheh/voch) Excuse me. (getting attention)  Կներե՛ք (ke-neh-REHQ) I'm sorry. (begging pardon)  Ներողություն (neh-ro-ghoo-TYOON) Goodbye  Ցտեսություն (tse-teh-soo-TYOON) I don't know Armenian.  Ես հայերեն չգիտեմ (YES ha-yeh-REN che-gih-TEM) Do you know English?  Դուք անգլերեն գիտե՞ք (DOOQ an-gle-REN ghee-TEQ?) Is there someone here who speaks English?  Այստեղ ինչ-որ մեկն անգլերեն գիտի՞ (ay-STEGH inch-vor meKEH an-gle-REN ghee-TI?) Help!  Օգնությու՛ն (oq-noo-TYOON!) Look out! / Careful!  Զգու՛յշ (ZGOOYSH!) Good morning.  Բարի լույս (bah-REE LOOYS) Good evening.  Բարի երեկո (bah-REE yeh-reh-KO) Good night  Բարի գիշեր (bah-REE ghee-SHERE) I don't understand.  Ես չեմ հասկանում (YES CHEM has-kah-NOOM) Where is the toilet?  Որտե՞ղ է զուգարանը (vor-TEGH EH zoo-qah-RAHNE?)

Problems[edit]

Leave me alone.  Ինձ հանգի՛ստ թողեք (INDZ han-GHEEST toh-GHEQ!) Don't touch me!  Ինձ մի՛ կպեք (INDZ MEE ke-PECK!) I'll call the police.  Ես միլի՛ցիա կկանչեմ (YES mee-LIH-tzi-ah ke-kahn-CHEM) Police!  Ոստիկանությու՛ն (vos-tih-kah-noo-TYOON!) Stop! Thief!  Բռնե՛ք գողին (bihr-NEQ go-GHEEN!) I need your help.  Ես ձեր օգնության կարիքն ունեմ (YES DZEHR og-noo-TYAHN kah-RIQN oo-NEM) It's an emergency.  Արտակարգ իրավիճակ է (ar-tah-KARQ ee-rah-vih-CHAK EH) I'm lost.  Ես մոլորվել եմ (YES mo-lor-VEL EM) I lost my bag.  Ես կորցրել եմ պայուսակս (YES korts-REL EM pah-yoo-SAKS) I lost my wallet.  Ես կորցրել եմ դրամապանակս (YES korts-REL EM drah-mah-pah-NAKS) I'm sick.  Ես հիվանդ եմ (YES hee-VAND EM) I've been injured.  Ես վիրավորված եմ (YES vee-rah-vor-VATS EM) I need a doctor.  Ինձ բժիշկ է հարկավոր (INDZ be-ZHISHK EH har-kah-VOR) Can I use your phone?  Կարո՞ղ եմ օգտվել ձեր հեռախոսից (kah-ROGH EHM oq-TVEHL DZER heh-rah-KHO-sitz?)

Numbers[edit]

0  զրո (zro) 1  մեկ (mehk) 2  երկու (yer-KOU) 3  երեք (yeh-REQ) 4  չորս (chorse) 5  հինգ (hyng) 6  վեց (vehts) 7  յոթ (yote) 8  ութ (oote) 9  ինը (eene) 10  տաս (tahs) 11  տասնմեկ (tahs-ne-MEHK) 12  տասներկու (tahs-ne-yer-KOU) 13  տասներեք (tahs-ne-yeh-REQ) 14  տասնչորս (tahs-ne-CHORSE) 15  տասնհինգ (tahs-ne-HYNG) 16  տասնվեց (tahs-ne-VEHTS) 17  տասնյոթ (tahs-ne-YOTE) 18  տասնութ (tahs-ne-OOTE) 19  տասնինը (tahs-ne-EENE) 20  քսան (QSAHN) 21  քսանմեկ (qsahn-MEHK) 22  քսաներկու (qsahn-yer-KOU) 23  քսաներեք (qsahn-yeh-REQ) 30  երեսուն (yeh-reh-SOON) 40  քառասուն (qah-rah-SOON) 50  հիսուն (hee-SOON) 60  վաթսուն (vaht-SOON) 70  յոթանասուն(yoh-tah-nah-SOON) 80  ութսուն (oote-SOON) 90  իննսուն (een-ne-SOON) 100  հարյուր (hahr-YOOR) 200  երկու հարյուր (yer-KOU hahr-YOOR) 300  երեք հարյուր (yeh-REQ hahr-YOOR) 500  հինգ հարյուր (heeng hahr-YOOR) 1000  հազար (hah-ZAHR) 2000  երկու հազար (yer-KOU hah-ZAHR) 1,000,000  միլիոն (mil-lih-YONE) 1,000,000,000  միլիարդ (mil-lih-YARD) 1,000,000,000,000  տրիլիոն (tree-lih-YONE) Number _____ (train, bus, etc.)  Համար _____ (huh-MAHR) half  կես (kehs) less  պակաս (pah-KAHS) more  ավել (ah-VELE)

Time[edit]

now  հիմա (hee-MAH) later  ավելի ուշ (ah-VELY OUSH) before  ավելի շուտ (ah-VELY SHOOT) morning  առավոտ (ah-rah-VOTE) afternoon  ցերեկ (tseh-RECK) evening  երեկո (yeh-reh-KOH) night  գիշեր (ghee-SHERE) Clock time[edit] one o'clock AM  գիշերվա ժամը մեկը (ghee-shere-VAH ZHAH-meh MEH-ke) two o'clock AM  գիշերվա ժամը երկուսը (ghee-shere-VAH ZHAH-meh yehr-KOU-se) ten o'clock AM  առավոտյան ժամը տասը (ah-rah-vote-YAHN ZHAH-meh TAH-se) noon  կեսօր (kess-ORE) one o'clock PM  ցերեկվա ժամը մեկը (tzeh-reck-VAH ZHAH-meh MEH-ke) two o'clock PM  ցերեկվա ժամը երկուսը (tzeh-reck-VAH ZHAH-meh yehr-KOU-se) ten o'clock PM  երեկոյան ժամը տասը (yeh-reh-ko-IAN ZHAH-meh TAH-se) midnight  կեսգիշեր (kehs-ghee-SHERE) Duration[edit] _____ second(s)  _____ վայրկյան (vair-kian) _____ minute(s)  _____ րոպե (ro-PEH) _____ hour(s)  _____ ժամ (zhum) _____ day(s)  _____ օր (ore) _____ week(s)  _____ շաբաթ (sha-PATT) _____ month(s)  _____ ամիս (uh-MEES) _____ year(s)  _____ տարի (tah-REE) Days[edit] today  այսօր (ice-ORE) yesterday  երեկ (yeh-RECK) tomorrow  վաղը (vah-GHE) this week  այս շաբաթ (ice sha-PATT) last week  անցած շաբաթ (un-TZATZ sha-PATT) next week  մյուս շաբաթ (myoose sha-PATT) Monday  երկուշաբթի (yehr-kou-SHUPTY) Tuesday  երեքշանթի (yeh-reck-SHUPTY) Wednesday  չորեքշաբթի (choh-reck-SHUPTY) Thursday  հինգշաբթի (heeng-SHUPTY) Friday  ուրբաթ (oor-PAHT) Saturday  շաբաթ (sha-PATT) Sunday  կիրակի (kih-rah-KEE)

The weeks start with Mondays.

Months[edit] January  հունվար (hoon-VAHR) February  փետրվար (peh-ter-VAHR) March  մարտ (mart) April  ապրիլ (uh-PREEL) May  մայիս (muh-YEES) June  հունիս (hoo-NEES) July  հուլիս (hoo-LEES) August  օգոստոս (oh-gos-TOSE) September  սեպտեմբեր (sep-tem-BERE') October  հոկտեմբեր (hock-tem-BERE) November  նոյեմբեր (no-yem-BERE) December  դեկտեմբեր (deck-tem-BERE) Writing dates[edit]

Dates are written in dd.mm.yy format.

Colors[edit]

black  սև (SEV) white  սպիտակ (spee-TAK) gray  մոխրագույն (mokh-rah-GOOYN) red  կարմիր (kar-MEER) blue  կապույտ (kah-POOYT) blue  երկնագույն (yer-knah-GOOYN) (light-blue or cyan) yellow  դեղին (deh-GHEEN) green  կանաչ (kah-NACH) orange  նարնջագույն (nah-ryn-jah-GOOYN) purple  մանուշակագույն (mah-noo-shah-kah-GOOYN) pink  վարդագույն (var-dah-GOOYN) brown  շագանակագույն (shah-gah-nah-kah-GOOYN)

Transportation[edit]

Bus and train[edit] How much is a ticket to _____?  Ի՞նչ արժե տոմսը դեպի _____ ։ (inch are-ZHEH tom-SE deh-PEE _____?) One ticket to _____, please.  Մեկ _____-ի տոմս, խնդրում եմ։ (meck _____-ee tomse, khend-ROOM ehm) Where does this train/bus go?  Ու՞ր է գնում այս գնացքը/ավտոբուսը։ (oore eh gnoome ice GNATZ-qe/af-toh-BOO-se?) Where is the train/bus to _____?  Որտե՞ղ է _____-ի գնացքը/ավտոբուսը։ (vore-TEGH eh _____-ee GNATZ-qe/af-toh-BOO-se?) Does this train/bus stop in _____?  Այս գնացքը/ավտոբուսը կանգնու՞մ է _____։ (ice GNATZ-qe/af-toh-BOO-se kung-NOOM eh _____?) When does the train/bus for _____ leave?  Ե՞րբ է շարժվում _____-ի գնացքը/ավտոբուսը։ (yerb eh sharzh-VOOM _____-ee GNATZ-qe/af-toh-BOO-se?) When will this train/bus arrive in _____?  Ե՞րբ է այս գնացքը/ավտոբուսը հասնում _____։ (yerb eh ice GNATZ-qe/af-toh-BOO-se hus-NOOM ____?) Directions[edit] How do I get to _____ ?  Ինչպե՞ս կարող եմ հասնել _____։ (inch-PESE kah-ROGH ehm hus-NELE) ...the train station?  ...գնացքի կայարան։ (gnuts-QEEH kah-yah-RUHN?) ...the bus station?  ...ավտոկայան։ (uf-toh-kuh-YUHN?) ...the airport?  ...օդակայան։ (o-tuck-eye-UHN?) ...downtown?  ...կենտրոն։ (ken-TRONE?) ...the _____ hotel?  ..._____ հյուրանոցը։ (hyoo-rah-NO-tze?) ...the American/Canadian/Australian/British embassy?  ...ամերիկյան/կանադական/ավստրալական/բրիտանական դեսպանատուն։ (americIAN/canadaKUHN/britanaKUHN des-pah-nah-TOONE?) Where are there a lot of...  Որտե՞ղ կան շատ... (vore-TEGH kuhn shut...) ...hotels?  ...հյուրանոցներ։ (hyoo-ruh-notz-NERE) ...restaurants?  ...ռեստորաններ։ (res-toh-run-NERE) ...bars?  ...բարեր։ (bah-RERE) ...sites to see?  ...տեսարժան վայրեր։ (tess-are-ZHUHN wire-ERE) Can you show me on the map?  Կարո՞ղ եք ցույց տալ քարտեզի վրա։ (kuh-ROGH ehq tsooyts tuhl car-teh-ZEE vrah?) street  փողոց (po-GHOTSE) Turn left.  Թեքվեք ձախ։ (teck-VECK dzakh) Turn right.  Թեքվեք աջ։ ( teck-VECK uch) left  ձախ (dzakh) right  աջ (uch) straight ahead  ուղիղ (ou-GHEEGH) towards the _____  դեպի _____ (deh-PEE) past the _____  _____ անցած (un-TZUTZ) before the _____  _____ չհասած (che-huh-SUTZ) Watch for the _____.  Փնտրեք _____։ (pen-TREHQ) intersection  խաչմերուկ (khach-meh-ROOKE) north  հյուսիս (hyoo-SIS) south  հարավ (hah-RUFF) east  արևելք (ah-rev-ELKE) west  արևմուտք (ah-rev-MOOTKE) uphill  վերև (veh-REVE) downhill  ներքև (ner-KEVE) Taxi[edit] Taxi!  Տաքսի՛։ (taxi) Take me to _____, please.  Տարեք ինձ _____, խնդրում եմ։ (tuh-RECK indz _____, khend-ROOM ehm) How much does it cost to get to _____?  Քանիսո՞վ կտանեք _____։ (kuh-nee-SOVE ke-tuh-NECK _____?) Take me there, please.  Տարեք ինձ այնտեղ, խնդրում եմ։ (tuh-RECK indz ine-TEGH, khend-ROOM ehm)

Lodging[edit]

Do you have any rooms available?  Ազատ սենյակներ ունե՞ք։ (uh-ZUT sen-yuck-NERE ou-NECK?) How much is a room for one person/two people?  Որքա՞ն արժե մեկ/երկու հոգանոց սենյակը։ (vore-CUNN are-ZHEH meck/yer-KOU ho-qa-NOTZE sen-YUCK-e?) Does the room come with...  Այս սենյակում կա՞... (ice sen-yuck-OUM ka) ...bedsheets?  ...սավաններ։ (sa-VAN-nere?) ...a bathroom?  ...լոգարան։ (lo-ga-RUN?) ...a telephone?  ...հեռախոս։ (heh-ruh-KHOSE?) ...a TV?  ...հեռուստացույց։ (heh-roo-sta-TSOOYTS) May I see the room first?  Կարո՞ղ եմ նախօրոք նայել սենյակը։ (kah-ROGH ehm nah-kho-ROCK nah-YELE sen-YUCK-e) Do you have anything...?  Իսկ ունե՞ք ինչ-որ բան ավելի... (isk ou-NECK inch-VORE bun ah-veh-LY...) ...quieter?  ...հանգիստ։ (hun-GEEST) ...bigger?  ...մեծ։ (mets) ...cleaner?  ...մաքուր։ (mah-KOORE) ...cheaper?  ...էժան։ (eh-ZHUN) OK, I'll take it.  Լավ, ես այն վերցնում եմ։ (luv, yes ine verts-NOOM ehm) I will stay for _____ night(s).  Ես կմնամ _____ գիշեր։ (yes ke-me-NUHM _____ gee-SHERE) Can you suggest another hotel?  Կարո՞ղ եք ուրիշ հյուրանոց առաջարկել։ (kuh-ROGH ehq ou-REESH hyoo-ruh-NOTS ah-ruh-chur-KELE?) Do you have a safe?  Դուք ունե՞ք սեյֆ։ (dooq ou-NECK safe?) ...lockers?  ...փակովի պահարան։ (pah-ko-VEE pa-huh-RUN?) Is breakfast/supper included?  Նախաճաշը/ընթրիքը ներառվա՞ծ է։ (nah-khah-CHA-sheh/en-TRICK-e neh-rar-VUTZ eh?) What time is breakfast/supper?  Ե՞րբ է նախաճաշը/ընթրիքը։ (yerp eh nah-khah-CHA-sheh/en-TRICK-e?) Please clean my room.  Խնդրում եմ, մաքրեք իմ սենյակը։ (khend-ROOM ehm, muck-RECK eem sen-YUCK-e) Can you wake me at _____?  Կարո՞ղ եք ինձ արթնացնել _____-ին: (kuh-ROGH ehq eendz art-nuts-NELE _____-een?) I want to check out.  Ես ուզում եմ դուրս գրվել։ (yes ou-ZOOM ehm dourse ger-VEHL)

Money[edit]

Do you accept American/Australian/Canadian dollars?  Դուք ընդունու՞մ եք ամերիկյան/ավստրալական/կանադական դոլլարներ (...) Do you accept British pounds?  Դուք ընդունու՞մ եք անգլիական ֆունտեր (...) Do you accept credit cards?  Դուք ընդունու՞մ եք կրեդիտային քարտեր (...) Can you change money for me?  Կարո՞ղ եք ինձ համար փող փոխանակել (...) Where can I get money changed?  Որտե՞ղ կարող եմ փոխանակել իմ փողը (...)

Eating[edit]

A table for one person/two people, please.  Սեղան մեկ/երկու հոգու համար, խնդրում եմ (seh-GHUN meck/yer-KOU ho-KOO ha-MAHR, khent-ROOM ehm) Can I look at the menu, please?  Կարո՞ղ եմ նայել մենյուն, խնդրում եմ։ (kuh-ROGH ehm nah-YELE meh-NEWN?) Can I look in the kitchen?  Կարո՞ղ եմ նայել խոհանոցը։ (kuh-ROGH ehm neye-ELE kho-huh-NOTES-e) Is there a house specialty?  Դուք ունե՞ք ֆիրմային ուտեստ։ (dooq ou-NECK firm-eye-IN ou-TEST?) Is there a local specialty?  Տեղական խոհանոցից ի՞նչ ունեք։ (teh-gha-KUHN kho-huh-NOTES-its inch ou-NECK?) I'm a vegetarian.  Ես միս չեմ ուտում։ (yes miss chem ou-TOOM) I don't eat pork.  Ես խոզի միս չեմ ուտում։ (yes kho-ZEE miss chem ou-TOOM) I don't eat beef.  Ես տավարի միս չեմ ուտում։ (yes tah-vah-REE miss chem ou-TOOM) I only eat kosher food.  Ես ուտում եմ միայն կոշեր ուտելիք։ (yes ou-TOOM ehm mee-INE ko-SHER ou-teh-LEAK) Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard)  Կարո՞ղ եք այն պակաս յուղային սարքել։ (kuh-ROGH eck ine pah-KUS you-gha-YEEN sahr-KELE?) a la carte  ընտրությամբ (en-true-TYAMBE) breakfast  նախաճաշ (nuh-khuh-CHASH) lunch  լանչ (lunch) supper  ընթրիք (en-TRICK) I want _____.  Ես ուզում եմ _____։ (yes ou-ZOOM ehm _____) I want a dish containing _____.  Ուզում եմ ուտեստ, պարունակող _____։ (ou-ZOOM ehm ou-TEST, puh-roo-nah-KOGH _____) chicken  հավի միս (huVEE miss) beef  տավարի միս (tuh-vah-REE miss) fish  ձուկ (dzouke) ham  խոզի միս (kho-ZEE miss) sausage  երշիկ (yere-SHICK) cheese  պանիր (pah-NEERE) eggs  ձու (dzou) salad  սալաթ (saLAT) (fresh) vegetables  (թարմ) բանջարեղեն ((turm) bun-jar-eh-GHENE) (fresh) fruit  (թարմ) միրգ ((turm) miss) bread  հաց (hutz) toast  տոստ (toast) noodles  մակարոնեղեն (ma-ca-ro-ne-GHEN) rice  բրինձ (breendz) beans  լոբի (loBY) May I have a glass/cup of _____?  Կարո՞ղ եք բերել ինձ մի բաժակ _____։ (kuh-ROGH eck beh-RELE eendz mee bah-JUCK ______?) May I have a bottle of _____?  Կարո՞ղ եք բերել ինձ մի շիշ _____։ (kuh-ROGH eck beh-RELE eendz mee SHISH _____?) coffee  սուրճ (soorch) tea  թեյ (tey) juice  հյութ (hyoot) (bubbly) water  հանքային ջուր (hun-kuh-YEEN joure) water  ջուր (joure) beer  գարեջուր (guh-reh-JOURE) red/white wine  կարմիր/սպիտակ գինի (kar-MEERE/spee-TUCK gee-NEE) May I have some _____?  Կբերե՞ք ինձ մի փոքր _____։ (ke-beh-RECK indz mee poker _____?) salt  աղ (ugh) black pepper  սև բիբար (sev bee-BAR) butter  կարագ (kuh-RUCK) Excuse me, waiter? (getting attention of server) Ներեցեք, մատուցող։ (neh-re-TSECK, ma-too-TSOGH?) I'm finished.  Ես ավարտեցի։ (yes uh-vur-teh-TSEE) It was delicious.  Շատ համեղ եր։ (shut hum-EGH ehr) Please clear the plates.  Կարող եք հավաքել սեղանը։ (kuh-ROGH eck huh-vuck-ELE seh-GHA-ne) The check, please.  Հաշիվը, խնդրում եմ։ (huh-SHE-ve, khend-ROOM ehm)

Bars[edit]

Do you serve alcohol?  Ալկոհոլ վաճառու՞մ եք (alcohole vuh-chuh-ROOM eck?) Is there table service?  Այստեղ մատուցողներ կա՞ն (ice-TEGH muh-too-tsogh-NERE kuhn?) A beer/two beers, please.  Մեկ/երկու հատ գարեջուր, խնդրում եմ (meck/yer-KOU hut guh-re-JOURE, khen-TROOM ehm) A glass of red/white wine, please.  Մեկ բաժակ կարմիր/սպիտակ գինի, խնդրում եմ (meck buh-ZHUCK kuhr-MEER/spee-TUCK gee-NEE, khen-TROOM ehm) A bottle, please.  Մեկ շիշ, խնդրում եմ (meck shish, khen-TROOM ehm) whiskey  վիսկի (whiskey) vodka  օղի (o-GHEE) rum  ռոմ (rome) water  ջուր (joure) club soda  գազավորված ջուր (gazavor-VUHTS joure) tonic water  տոնիկ (tonic) orange juice  նարնջի հյութ (nuh-ren-JEE hyoute) Coke (soda)  կոլա (cola) Do you have any bar snacks?  Զակուսկի ունե՞ք (zuh-koos-KEE ou-NECK?) One more, please.  Մեկ հատ էլ, խնդրում եմ (meck hut el, khen-TROOM ehm) Another round, please.  Կրկնեք, խնդրում եմ (kirk-NECK, khen-TROOM ehm) When is closing time?  Ե՞րբ եք փակվում (yerpe eck puck-VOOM?) Cheers!  Ձեր կենացը (dzere keh-NUTS-e!)

Shopping[edit]

Do you have this in my size?  Ունե՞ք սրանից իմ չափսի։ (ou-NECK sruh-NITS eem chup-SEE?) How much is this?  Սա ի՞նչ արժե։ (suh inch are-ZHEH?) That's too expensive.  Շատ թանկ է։ (shut tunk eh) Would you take _____?  Դուք ընդունու՞մ եք _____։ (dooq en-too-NOOM eck _____?) expensive  թանկ (tunk) cheap  էժան (eh-ZHUN) I can't afford it.  Ես ինձ այն չեմ կարող թույլ տալ։ (yes indz ine chem kuh-ROGH tooyle tuhl) I don't want it.  Ես այն չեմ ուզում։ (yes ine chem ou-ZOOM) You're cheating me.  Դուք ինձ խաբում եք։ (dooq indz khuh-POOM eck) I'm not interested.  Պետք չէ: (petck cheh) OK, I'll take it.  Լավ, վերցնում եմ այն։ (luv, ver-TSNOOM ehm ine) Can I have a bag?  Տոպրակ կտա՞ք։ (top-RUCK ke-TUCK?) Do you ship (overseas)?  Առաքում ունե՞ք (արտասահման) (uh-ruck-OUM ou-NECK (are-tuh-suh-MUN)?) I need...  Ինձ պետք է... (eendz petck eh...) ...toothpaste.  ...ատամի պաստա։ (uh-TUMMY pasta) ...a toothbrush.  ...ատամի խոզանակ։ (uh-TUMMY kho-zuh-NUCK) ...tampons.  ...տամպոններ։ (tum-pone-NERE) ...soap.  ...օճառ։ (o-CHUR) ...shampoo.  ...շամպուն։ (sham-POON) ...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen)  ...ցավազրկող։ (tsuh-vuh-zer-KOGH) ...cold medicine.  ...մրսածության դեղ։ (mer-suh-tsoo-TSYUHN degh) ...stomach medicine.  ...ստամոքսի դեղ։ (stuh-moe-XEE degh) ...a razor.  ...բրիտվա։ (brit-VUH) ...an umbrella.  ...անձրևանոց։ (un-dzreh-vuh-NOTS) ...sunblock lotion.  ...զագառի քսուք։ (zuh-guh-REE qsoock) ...a postcard.  ...բացիկ։ (buh-TSICK) ...postage stamps.  ...նամականիշեր։ (nuh-muh-kuh-nee-SHERE) ...batteries.  ...էլեմենտներ։ (element-NERE) ...writing paper.  ...թուղթ։ (tookht) ...a pen.  ...գրիչ։ (greech) ...English-language books.  ...անգլերեն գրքեր։ (un-gle-RENE ger-KERE) ...English-language magazines.  ...անգլերեն ժուռնալներ։ (un-gle-RENE zhour-nul-NERE) ...an English-language newspaper.  ... անգլերեն թերթեր։ (un-gle-RENE ter-TERE) ...an English-Armenian dictionary.  ...անգլերեն-հայերեն բառարան։ (un-gle-RENE high-eh-RENE buh-ruh-RUN) ...an Armenian-English dictionary.  ...հայերեն-անգլերեն բառարան։ (high-eh-RENE un-gle-RENE buh-ruh-RUN)

Driving[edit]

I want to rent a car.  Ես ուզում եմ մեքենա վարձել։ (yes ou-ZOOM ehm meh-keh-NUH vuhr-TSELE) Can I get insurance?  Կարո՞ղ եմ ապահովագրել։ (kuh-ROGH ehm uh-puh-hove-uh-GRELE?) stop (on a street sign)  STOP one way  միակողմանի երթևեկություն (mia-kogh-muh-NEE yer-teh-veh-kou-TYOON) yield  զիջել ճանապարհը (zee-CHELE chuh-nuh-PUR-he) no parking  կանգառն արգելվում է (kuhn-GUHRN are-kel-VOOM eh) speed limit  արագության սահմանափակում (uh-rug-oot-YUHN suh-muh-nuh-puh-KOOM) gas (petrol) station  բենզալցակայան (ben-zuh-le-tsuh-kuh-YUHN) petrol  բենզին (ben-ZENE) diesel  դիզել (diesel)

Authority[edit]

I haven't done anything wrong.  Ես ոչինչ չեմ արել։ (yes vo-CHINCH chem a-REHL) It was a misunderstanding.  Տեղի է ունեցել թյուրիմածություն։ (teh-GHEE eh ou-neh-TSELE tyou-ree-muh-tsoo-TYOON) Where are you taking me?  Ու՞ր եք ինձ տանում։ (oor eck eendz tah-NOOM?) Am I under arrest?  Ես ձերբակալվա՞ծ եմ։ (yes dzer-buh-cuhl-VUHTS ehm?) I am an American/Australian/British/Canadian citizen.  Ես ամերիկյան/ավստրալական/բրիտանական/կանադական քաղաքացի եմ։ (yes americYAN/avstralaKAN/britanaKAN/canadaKAN ka-gha-ka-TSEE ehm) I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.  Ես ուզում եմ խոսել ամերիկյան/ավստրալական/բրիտանական/կանադական դեսպանատան հետ։ (yes oo-ZOOM ehm kho-SEL americYAN/avstralaKAN/britanaKAN/canadaKAN des-pan-a-TAN het) I want to talk to a lawyer.  Ես ուզում եմ խոսել իրավապաշտպանի հետ։ (yes ou-ZOOM ehm kho-SELE ee-ruh-vuh-puhsht-PUH-nee het) Can I just pay a fine now?  Չե՞մ կարող փոխարենը տուգանքը տեղում վճարել։ (chem kuh-ROGH poh-khuh-REH-ne tou-GUN-ke teh-GHOUM ve-chuh-RELE?)
NB. This is a working and efficient method in this country. Can I have a receipt? (if you pay a fine on the spot, insist on one, or you're giving a bribe) Ստացական կտա՞ք։ (stats-a-kan kuh-TAK?)
This is a guide phrasebook. It covers all the major topics for traveling without resorting to English. But please Plunge forward and help us make it a star!