Title Image

Back Home
Help Wikitravel grow by contributing to an article! Learn how.

Azerbaijani phrasebook

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
if(typeof(cachebuster) == "undefined"){var cachebuster = Math.floor(Math.random()*10000000000)}if(typeof(dcopt) == "undefined"){var dcopt = "dcopt=ist;"} else {var dcopt = ""}if(typeof(tile) == "undefined"){var tile = 1} else {tile++}

Azerbaijani is the primary & official language of Kvemo Kartli region of Georgia, and eastern Turkey. It is a Turkic language and is mutually intelligible with modern Turkish although a fair amount of vocabulary has been added from Russian or Persian influence in Azerbaijan and Iran respectively.

Pronunciation guide[edit]

A Language of Many Scripts
The Persian-Arabic alphabet was used amongst all Azerbaijani speakers until 1922, when the Latin alphabet was adopted (slightly different from the current one in use). In 1939, Stalin sought to cut ties between Azerbaijanis (a Turkic peoples) and Turkey and use of the Latin alphabet was forbidden thereafter under Soviet rule replaced by the Cyrillic alphabet. In Azerbaijan, the Azerbaijani language has been written in the Latin alphabet since 1991 and Cyrillic has fallen out of use. In Iran, the Persian-Arabic alphabet, with a few letters created especially for Azerbaijani, has remained in use; however, there is no standard for written Azerbaijani in terms of spelling.


Azerbaijani is written in the Latin alphabet by its 8.8 million native speakers in Azerbaijan, the rest of southern Caucasus, and Turkey. Azerbaijani is written in Persian-Arabic alphabet by its estimated 24 million speakers in Iran, and Iraq. Be careful as many Latin letters are pronounced differently from the way they are in English and a few letters share the same sound in the Persian-Arabic script!

The following letters are in Latin (Azerbaijan since 1991) & Arabic (Iran; Azerbaijan until 1922).

Aa ﺍ  - short as in 'along' or long as in 'army'. Bb ﺏ  - pronounced like 'b' in 'bell'. Cc ﺝ  - pronounced like 'J' in Japan. Çç چ  - pronounced like 'ch' in chat.. Dd ﺩ  - pronounced like 'd' in death; otherwise, like 'th' in 'the'. Ee ﻩ  - pronounced like soft 'e' in Embassy. This can be long as in 'bate'. Əə ع  - pronounced like 'a' in fat. (This letter was represented by Ää from 1991-1992). This is long as in 'bate' or 'cape'. Ff ﻑ  - pronounced like 'f' in 'fold'. Gg گ  - pronounced like 'g' in goal. More like g' , while Xx is English g. Ğğ ﻍ  - pronounced at the back of throat like the French 'r' Hh ﺡ / ﻩ  - pronounced like 'h'. Xx ﺥ  - pronounced like 'c' (or 'kh') in cartoon. More like a soft kh, while Kk is a hard k. Iı ی  - pronounced like 'u' in 'butter' or 'Sutton'. İi ی  - pronounced like 'i' in 'pit'. This can be 'ee' as in 'meet'. Jj ژ  - pronounced like 'j' (or 'zh') in déjà vu. Kk ک  - pronounced like 'k' in 'kill'. Qq ﻕ  - pronounced like 'q' in 'Qatar'; usually a slide between 'g' in 'goal' and 'k' in 'kill'. Ll ﻝ  - pronounced like 'l' in 'Lauren' Mm ﻡ  - pronounced like 'm' in 'Maeve'. Nn ﻥ  - pronounced like 'n' in 'noon'. Before 'b', 'm', and/or 'p', like 'm' in 'man'. Before 'g', 'k', and/or 'q', this is the 'ng' sound of 'pink'. Oo ﻭ  - pronounced like 'o' in 'not'; otherwise, 'oh' as in 'note'. Öö ﻭ  - same as in German, like 'er' in 'her'. Pp پ  - pronounced like 'p'. Rr ﺭ  - Roll you r's! Ss ﺙ / ﺱ / ﺹ  - pronounced like 's' in sizzle. Şş ﺵ  - pronounced like 'sh' in shape. Tt ﺕ / ﻁ  - pronounced like 't'. Uu ﻭ  - pronounced like 'u' in put. Üü ﻭ  - pronounced like 'u' (or 'yu') in mute. Vv ﻭ  - pronounced like 'v' in 'van'; otherwise, like 'w' in 'world'. Yy ی  - pronounced like 'y' in year. Zz ﺫ / ﺯ / ﺽ / ﻅ  - pronounced like 'z' in zebra, same as 's' in 'nose' or 'his'.

Vowels[edit]

There are 9 vowels: a, ı, o, u, e, ə, i, ö, ü

Phrase list[edit]

I love Baku/Azerbaijan Mən Bakını/Azərbaycanı sevirəm

Visiting Baku/Azerbaijan is my dream Bakını/Azərbaycanı görmək mənim arzumdur

Basics[edit]

Common signs

OPEN - AÇIQ  CLOSED - BAĞLI  ENTRANCE - GİRİŞ  EXIT - ÇIXIŞ  PUSH - İTƏLƏ  PULL - DART  TOILET - TUVALET  MEN - KİŞİ  WOMEN - QADIN  FORBIDDEN - QADAĞANDIR 
Hello.  Salam; Salam əleyküm How are you? Necəsən? How are you? (formal) Necəsiniz? Fine, thank you.  Yaxşıyam, çox sağol. (informal) Yaxşıyam, çox sağolun. (formal) Good.  Yaxşı Bad.  Pis So-so.  Belə də What is your name? (informal) Sənin adın nədir? What is your name? (formal) Sizin adınız nədir? My name is ______ .  Mənim adım _____ . Nice to meet you.  Çox şadam. Tanışlığımıza şadam. Please.  Zəhmət olmasa. Mümkünsə Thank you.  Təşəkkür edirəm. You're welcome.  Buyurun Dəyməz You're welcome. (informal) Buyur Yes. (formal)  Bəli No. (formal)  Yox Yes. (informal) Hə No.  Xeyr Excuse me. (getting attention or begging pardon)  Üzr istəyirəm Bağışlayın I'm sorry.  Bağışlayın Goodbye  Sağolun Görüşənədək I can't speak Azerbaijani [well].  Mən Azərbaycanca [yaxşı] danışa bilmirəm. I do not understand.  Başa düşmürəm Do you speak [English/French/Russian]?  Siz [İngiliscə/ fransızca/rusca] danışırsınız? Is there someone here who speaks English?  Burada İngiliscə danışan var? Help!  Kömək edin! Look out!  Ehtiyyatlı olun/ol! Good morning.  Sabahın xeyir. Good afternoon.  Gün aydın. Good evening.  Axşamın xeyir. Good night.  Gecən xeyrə qalsın. Congratulations  Təbriklər.

Problems[edit]

Can you help me?  Mənə kömək edə bilərsiniz? I feel bad.  Mən özümü pis hiss edirəm. I am lost.  Mən azmışam. Where is _____?  ______ haradadır? How can I find hotel _____?  Mən _____ mehmanxanasını necə tapa bilərəm? Are there any vacancies tonight?  Bu gün üçün boş otaq varmı? Where is the toilet (bathroom)?  Tualet (ayaq yolu) haradadır? Male  kişi Female  qadın

Numbers[edit]

one  bir two  iki three  üç four  dörd five  beş six  altı seven  yeddi eight  səkkiz nine  doqquz ten  on eleven  on bir twelve  on iki thirteen  on üç fourteen  on dörd fifteen  on beş sixteen  on altı seventeen  on yeddi eighteen  on səkkiz nineteen  on doqquz twenty  iyirmi thirty  otuz fourty  qırx fifty  əlli sixty  altmış seventy  yetmiş eighty  səksən ninety  doxsan hundred  yüz thousand  min

Time[edit]

What time is it?  (Saat neçədir?) It's two o'clock  (Saat ikidir) Clock time[edit] It is 2:30.  Saat üçün yarısıdır. It is 2:00.  Saat ikidir. It is 2:50.  Saat üçə on dəqiqə qalır. Duration[edit]

Days[edit]

Monday  bazar ertəsi Tuesday  çərşəmbə axşamı Wednesday  çərşəmbə Thursday  cümə axşamı Friday  cümə Saturday  şənbə Sunday  bazar

Months[edit]

January  yanvar February  fevral March  mart April  aprel May  may June  iyun July  iyul August  avqust September  sentyabr October  oktyabr November  noyabr December  dekabr Writing time and date[edit]

Colors[edit]

white  ağ/bəyaz black  qara red  qırmızı green  yaşıl blue  göy/mavi orange  narıncı grey  boz brown  şabalıdı/qəhvəyi yellow  sarı rose  çəhrayı

Transportation[edit]

Nəqliyyat

Bus and train[edit]

Avtobus və qatar

Direction[edit]

Səmt

Taxi[edit]

Taksi

Lodging[edit]

Rent - İcarə haqqı

Lease - Kirayə

Money[edit]

Eating[edit]

Bring us a menu.  (Bizə menu gətirin. ) What's our bill?  (Bizim hesabımız nədir ?)

Bars[edit]

Shopping[edit]

Driving[edit]

Authority[edit]

Learning more[edit]

This phrasebook is an outline and needs more content. It has an introduction and a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!