Title Image

Back Home
Help Wikitravel grow by contributing to an article! Learn how.

Hawaiian phrasebook

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
if(typeof(cachebuster) == "undefined"){var cachebuster = Math.floor(Math.random()*10000000000)}if(typeof(dcopt) == "undefined"){var dcopt = "dcopt=ist;"} else {var dcopt = ""}if(typeof(tile) == "undefined"){var tile = 1} else {tile++}

Hawaiian, along with English, is an official language of the State of Hawaii.

Pronunciation guide[edit]

The Hawaiian alphabet has just 12 letters - consonants are H, K, L, M, N, P, and W, and vowels are A, E, I, O, and U.

In addition, there are two symbols that are commonly used. A glottal stop (`, called an "`okina") indicates a short pause. You will find these at the beginnings of words or in between vowels. When you see a glottal stop, don't let the syllables run into each other; instead, pause for a very brief moment and continue with the word. A macron (straight line over vowel, called a "kahakō") indicates a stressed vowel. When you see a macron, draw out the vowel for a little longer than you would a normal vowel.

Vowels[edit]

a is pronounced "ah" - like the "a" in "father".

e is pronounced "eh" - like the "e" in "hello".

i is pronounced "ee" - like the name of the English letter "e".

o is pronounced "oh" - just like the English "o".

u is pronounced "oo" - like the "oo" in "food".

Consonants[edit]

All consonants in Hawaiian are pronounced like their English counterparts, with the exception of w, which is pronounced both like the English "w" and like the English "v", changing the "wuh" sound to a "vuh" sound.

Common diphthongs[edit]

Diphthongs in Hawaiian can be tricky. You must make sure that there is not a glottal stop between the vowels - if there is, you do not blend the vowels, but instead insert a pause between them. If there is no glottal stop, however, just blend the vowels together in most cases.

aa, ee, ii, oo, and uu are not pronounced differently than their single forms. "aa" is pronounced the same as "a".

ae is pronounced like the English "I".

ai is pronounced by saying "Eye-ee".

ao is pronounced "Ah-oh".

au is pronounced like the English "ow" - like what you say when you're hurt.

ea is pronounced "Ey-ah".

ei is pronounced "Ey-ee".

eo is pronounced "Ey-oh".

ia is pronounced "Ee-ah", but you can get away with saying "Ya".

ie is pronounced "Ee-ey", but you can get away with saying "Yay".

io is pronounced "Ee-oh", but you can get away with saying "Yo".

oa is pronounced "Oh-ah".

oe is pronounced "Oh-ey".

oi is pronounced "Oh-ee".

ou is pronounced "Oh-oo".

ua is pronounced "Oo-ah".

ue is pronounced "Oo-ey", but you can also say the word "way" and you'll be pretty close.

ui is pronounced "Oo-ee".

uo is pronounced "Oo-oh", but you can also say the word "whoa" and you'll be pretty close.

Phrase list[edit]

Basics[edit]

Hello.  Aloha. (ah-LO-ha) Hello. (informal)  Aloha. (ah-LO-ha) Hello to you. (singular)  Aloha oe. (ah-LO-ha OH-ey) How are you?  Pehea `oe? (pey-HEY-ah OH-ey) Fine, thank you.  Maika`i, mahalo. (my-KAI-ee, ma-HA-lo) What is your name?  `O wai kou inoa? (oh vy KO EE-no-ah) My name is ______.  `O _____ ko'u inoa.(oh _____ KO-oo EE-no-ah) Nice to meet you.  Ua maika'i ko kaua hui 'ana (OO-ah my-KAI-ee ko COW-ah HOO-ee AH-na) Please.  `olu`olu. (OH-loo-OH-loo) Thank you.  Mahalo. (ma-HA-lo) Thank you very much.  Mahalo nui loa (ma-HA-lo noo-ee loh-a) You're welcome.  He me iki ia/Me pu oe. (HAY may EE-kee EE-ah/MAY poo OH-ey) No problem, You're welcome  A`ole pilikia Yes.  `Ae . (eye) No.  `A`ole . (AH-oh-lay) Excuse me. (getting attention)  E ia nei. (EY EE-ah NAY-ee) Excuse me. (begging pardon)  Noi kou kala. (NO-ee KO-oo KA-la) I'm sorry.  E kala mai ia`u. (ey KA-la my YA-oo) Goodbye.  A hui hou. (AH HOO-ee HO-oo) Goodbye. (informal)  Aloha. (ah-LO-ha) I can't speak name of language [well].  `A`ole au `olelo [maika'i]. (AH-oh-lay ow OH-leh-lo [my-KAI-ee]) Do you speak Hawai'ian?  `Olelo Hawai`i `oe? (OH-leh-lo ha-VY-ee OH-ey) Is there someone here who speaks English?  `Olelo Pelekania kekahi? (OH-leh-lo peh-leh-ka-NEE-ah kay-KA-hee) Help!  Kōkua! (KO-koo-ah) Look out!  E akahele! (EY ah-ka-HAY-lay) Good morning.  Aloha kakahiaka. (ah-LO-ha ka-ka-hee-AH-ka) Good mid-day.  Aloha awakea. (ah-LO-ha a-wa-ke-AH) Good evening.  Aloha ahiahi. (ah-LO-ha AH-hi-AH-hi) Good night.  Aloha pō. (ah-LO-ha PO) Good night. (to sleep)  Pō maika`i. (PO my-KAI-ee) I don't understand.  `A`ole maopopo. (AH-oh-lay MA-oh-po-po) I am from ...  Mai ... mai au. (ma-ee ... ma-ee-ow) Good Luck  Pomaika`i Where is the toilet?  Ma hea ka lua? (ma HAY-ah ka LOO-ah)

Problems[edit]

Leave me alone.  Ha`alele ko`u ho`okahi. (HA-ah-lay-lay KO-oo ho-oh-KA-hee) Don't touch me!  `A`ole pā ko`u! (ah-OH-lay PA KO-oo) I'll call the police.  E hea māka`i ana au! (EY HAY-ah MA-ka-ee ah-na ow) Police!  Māka`i! (MA-ka-ee) Stop! Thief!  Ho`opau! `Aihue! (HO-oh-pow! AY-hoo-ey) I need help.  Kōkua pono au. (KO-koo-ah PO-no ow) It's an emergency.  Ulia pōpilikia. (oo-LEE-ah PO-pee-lee-kee-ah) I'm lost.  O lilo au. (oh LEE-lo ow) I lost my bag.  `Eke ko`u lilo au. (EY-kay KO-oo LEE-lo ow) I lost my wallet.  `Eke kālā ko`u lilo au. (EY-kay KA-LA KO-oo LEE-lo ow) I'm sick.  O ma`i au. (oh MA-ee ow) I'm injured.  O `ālina au. (oh AH-lee-na ow) I need a doctor.  Kauka pono au. (KOW-ka PO-no ow) Can I use your phone?  Kou kelepona ho`ohana au? (KOU kay-lay-PO-na HO-oh-HA-na ow)

Numbers[edit]

0  `Ole (OH-lay) 1  `Ekahi (ey-KA-hee) 2  `Elua (ey-LOO-ah) 3  `Ekolu (ey-KOH-loo) 4  `Ehā (ey-HAH) 5  `Elima (ey-LEE-ma) 6  `Eono (ey-OH-no) 7  `Ehiku (ey-HEE-koo) 8  `Ewalu (ey-VAH-loo) 9  `Eiwa (ey-EE-vah) 10  `Umi (OO-mee) 11  `Umi kūmākahi (OO-mee KOO-ma-KA-hee) 12  `Umi kūmālua (OO-mee KOO-ma-LOO-ah) 13  `Umi kūmākolu (OO-mee KOO-ma-KOH-loo) 14  `Umi kūmāhā (OO-mee KOO-ma-HAH) 15  `Umi kūmālima (OO-mee KOO-ma-LEE-ma) 16  `Umi kūmāono (OO-mee KOO-ma-OH-no) 17  `Umi kūmāhiku (OO-mee KOO-ma-HEE-koo) 18  `Umi kūmāwalu (OO-mee KOO-ma-VAH-loo) 19  `Umi kūmāiwa (OO-mee KOO-ma-EE-vah) 20  Iwakālua (ee-vah-KA-loo-ah) 21  Iwakālua kūmākahi (ee-vah-KA-loo-ah KOO-ma-KA-hee) 22  Iwakālua kūmālua (ee-vah-KA-loo-ah KOO-ma-LOO-ah) 23  Iwakālua kūmākolu (ee-vah-KA-loo-ah KOO-ma-KOH-loo) 24  Iwakālua kūmāhā (ee-vah-KA-loo-ah KOO-ma-HA) 25  Iwakālua kūmālima (ee-vah-KA-loo-ah KOO-ma-LEE-ma) 30  Kanakolu (ka-na-KOH-loo) 40  Kanahā (ka-na-HA) 50  Kanalima (ka-na-LEE-ma) 60  Kanaono (ka-na-OH-no) 70  Kanahiku (ka-na-HEE-koo) 80  Kanawalu (ka-na-VAH-loo) 90  Kanaiwa (ka-na-EE-vah) 100  Hanele (ha-NAY-lay) 200  `Elua haneli (ey-LOO-ah ha-NAY-lee) 300  `Ekolu haneli (ey-KOH-loo ha-NAY-lee) 500  `Elima haneli (ey-LEE-ma ha-NAY-lee) 1000  Kaukani (kow-KAH-nee) 2000  `Elua kaukani (ey-LOO-ah kow-KAH-nee) 1,000,000  Miliona (mee-lee-OH-na) 1,000,000,000  Piliona (pee-lee-OH-na) Half  Hapalua (ha-pa-LOO-ah) Less  Hapa iki (ha-pa EE-kee) More  Hou (HO-oo)

Time[edit]

now  i kēia manawa (ee KAY-ee-ah ma-na-VAH) later  mahope aku (ma-HO-pay AH-koo) before  mua (MOO-ah) morning  kakahiaka (ka-ka-hee-AH-ka) afternoon  `auinalā (ow-EE-na-LA) night  pō (PO) Clock time[edit] one o'clock AM  hola `ekahi AM (HO-la ey-KA-hee AH-moo) two o'clock AM  hola `elua AM (HO-la ey-LOO-ah AH-moo) ten o'clock AM  hola 'umi AM (HO-la OO-mee AH-moo) noon  awakea (ah-vah-KAY-ah) one o'clock PM  hola 'ekahi PM (HO-la ey-KA-hee PEE-moo) two o'clock PM  hola 'elua PM (HO-la ey-LOO-ah PEE-moo) ten o'clock PM  hola 'umi PM (HO-la OO-mee PEE-moo) midnight  aumoe (OW-mo-ey) Duration[edit] ____ minute(s)  ____ minuke (mee-NOO-kay) ____ hour(s)  ____ hola (HO-la) ____ day(s)  ____ lā (LA) ____ week(s)  ____ pule (POO-lay) ____ month(s)  ____ mahina (ma-HEE-na) ____ year(s)  ____ makahiki (ma-ka-HEE-kee) Days[edit] today  i kēia lā (ee KAY-ee-ah LA) yesterday  nehinei (nay-HEE-nay-ee) tomorrow  `apōpō (ah-PO-po) this week  kēia pule (KAY-ee-ah POO-lay) last week  mua pule (MOO-ah POO-lay) next week  a`e pule (AH-ey POO-lay) Monday  Po`akahi (po-ah-KA-hee) Tuesday  Po`alua (po-ah-LOO-ah) Wednesday  Po`akolu (po-ah-KOH-loo) Thursday  Po`ahā (po-ah-HA) Friday  Po'alima (po-ah-LEE-ma) Saturday  Po'aono (po-ah-OH-no) Sunday  Lāpule (LA-poo-lay)

Note: Days of the week begin on Monday.

Months[edit] January  Ianuali (ee-AH-noo-ah-lee) February  Pepeluali (pay-pay-loo-AH-lee) March  Malaki (ma-LA-kee) April  Apelila (ah-pay-LEE-la) May  Mei (may-EE) June  Iune (ee-OO-nay) July  Iulai (ee-OO-ly) August  `Aukake (ow-KA-kay) September  Kepakemapa (kay-pah-kay-MA-pa) October  `Okakopa (oh-ka-KOH-pa) November  Nowemapa (no-vay-MA-pa) December  Kekemapa (kay-kay-MA-pa) Writing Dates[edit]

Dates are written like so: O ka lā (day) kēia o (month) o (year)

This translates in English to "On the (day) day of this (month) of (year)".

Example: To write "June 19, 2007", you would write O ka lā 19 kēia o Iune o 2007.

People[edit]

human  kanaka man  kane woman  wahine children  kamali`i family  ohana kane male  married man married woman woman  wahine male

Colors[edit]

Red  `Ula`ula (OO-la-OO-la) Orange  `Alani (ah-LA-nee) Yellow  Melemele (MAY-lay-MAY-lay) Green  `ō`ma`oma`o (OH-ma-oh-ma-oh) Blue  Polū (po-LOO) Purple  Poni (PO-nee) Pink  `Ākala (AH-ka-la) Black  `Ele`Ele (EH-lay-EH-lay) White  Ke`oke`o (KAY-oh-KAY-oh) Grey  `Āhinahina (AH-hee-na-hee-na) Brown  Maku`e/Palaunu (ma-KOO-ey/pa-LA-oo-noo)

Transportation[edit]

car  ka`a (KA-ah) bus  ka`a `ōhua (KA-ah OH-hoo-ah) train  ka`aahi (ka-AH-hee) airplane  mokulele (MO-koo-lay-lay) bicycle  paikikala (PY-kee-ka-la) motorcycle  mokokaikala (mo-ko-KY-ka-la) Bus and train[edit] How much is a ticket to ________?  Kumu kū`ai o kikiki i ________? (KOO-moo KOO-eye o kee-KEE-kee i ________?) One ticket to ________, please.  `Ekahi kikiki i ________, `olu`olu. (ey-KA-hee kee-KEE-kee ee ________, OH-loo-OH-loo) Where does this train/bus go?  `Auhea ka`a `ōhua/ka`aahi nō hele ai? (ow-HAY-ah KA-ah OH-hoo-ah/ka-AH-hee NO HAY-lay eye) Directions[edit] Where is ________?  `Auhea ________? (ow-HAY-ah) Show me on the map.  Hō`ike ko`u i palapala`āina. (HO-ee-kay KO-oo ee pa-la-pa-la-EYE-na) street  alanui (ah-la-NOO-ee) Turn left.  Huli hema (HOO-lee HAY-ma) Turn right.  Huli `ākau (HOO-lee AH-kow) straight ahead  i mua pololei (ee MOO-ah po-lo-LAY) North  Akau (ah-KOW) South  Hema (HAY-ma) West  Komohana (KO-mo-HA-na) East  Hikina (hee-KEE-na) uphill  i luna (ee LOO-na) downhill  i lalo (ee LA-lo) intersection  huina (hoo-EE-na) Taxi[edit] Taxi!  Ka`a `ōhua! (KA-ah OH-hoo-ah) Take me to _________ please.  Lawe a`u i _________ `olu`olu. (LA-vay ah-oo ee _________ OH-loo-OH-loo) How much does it cost to go _________?  Kumu kū`ai i hele i _________? (KOO-moo KOO-eye ee HAY-lay ee _________?) Leave me there, please.  Ho`i a`u laila, `olu`olu. (HO-ee AH-oo LY-la, OH-loo-OH-loo)

Lodging[edit]

Are there any rooms available?  Kekahi lumi hāmama? (kay-KA-hee LOO-mee HA-ma-ma) How much is the room?  Kumu kū`ai o lumi? (KOO-moo KOO-eye oh LOO-mee) Does the room come with...  Lumi aia maloko... (LOO-mee EYE-ah MA-lo-ko) ... bedsheets?  hāli`i moe? (HA-lee-ee MO-ey) ... a bathroom?  he lua? (he LOO-ah) ... a telephone?  he kelepona? (he kay-lay-PO-na) ... a TV?  he kelewikiona? (he KAY-lay-vee-kee-OH-na) I will stay for ____ nights.  Au noho no ____ pō. (AH-oo NO-ho no ____ PO) Wake me at ________.  Ho`āla a`u ________. (ho-AH-la AH-oo ________) I am checking out.  Au kaha waho. (ow KA-ha VA-ho)

Money[edit]

Do you accept American/Canadian/Australian money?  `Āpono `Amelika/Kanaka/`Aukekulelia kālā? (AH-po-no ah-may-LEE-ka/ka-NA-ka/ow-kay-koo-lay-LEE-lee-a KA-la) Do you accept British pounds?  `Āpono Pelekane paona? (AH-po-no pay-lay-KA-nay pa-OH-na) Do you accept Euros?  `Āpono `Eulopa kālā? (AH-po-no EH-oo-LO-pa KA-la) Do you accept credit cards?  `Āpono hō`ai`ē kāleka? (AH-po-no HO-eye-EY KA-lay-ka) Can you change money?  `Oe loli kālā? (OH-ey LO-lee KA-la) Where is an ATM (Automated Teller Machine)?  `Auhea mīkini panakō? (ow-HAY-ah MEE-kee-nee pa-na-KOH)

Eating[edit]

Table, please.  Pākaukau, `olu`olu. (PA-kow-kow, OH-loo-OH-loo) Menu, please.  Papa kuhikuhi mea `ai, `olu`olu. (PA-pa KOO-hee-KOO-hee MAY-ah EYE, OH-loo-OH-loo) I'm vegetarian.  O mea ulu `ai wale nō au. (oh MAY-ah OO-loo eye VA-lay NO ow) breakfast  `aina kakahiaka. (EYE-na ka-ka-hee-AH-ka) lunch  `aina awakea. (EYE-na ah-vah-KAY-ah) dinner  `aina ahiahi (EYE-na AH-hee-AH-hee) chicken  moa (MO-ah) beef  pipi (PEE-pee) fish  i`a (EE-ah) ham  pua`a hame (poo-AH-ah HA-may) sausage  na`aukake (NA-ow-KA-kay) cheese  waiūpa`a (vy-OO-pa-ah) eggs  hua (HOO-ah) salad  lau `ai (LA-oo eye) vegetables  mea ulu (MAY-ah OO-loo) fruit  he mea ulu i mea ai (hay MAY-ah OO-loo ee MAY-ah eye) pineapple  halakahiki coconut  niu papaya  mikana, papaia apple  apala (a-Pa-la) plum  palama (pa-LA-ma) pear  pea strawberry  `ohelopapa grape  huawaina mushrooms  mau melehune (MOW may-lay-HOO-nay) burger  hamapuka (ha-ma-POO-ka) pizza  pai pika (PIE PEE-ka) fries  mau `uala palai palani (MOW oo-ah-la pa-LY pa-LA-nee) bread  palaoa (pa-la-OH-ah) toast  palaoa ho`opāpa`a (pa-la-OH-ah HO-oh-PA-pa-ah) noodles  nulu (NOO-loo) rice  laiki (LY-kee) beans  pāpapa (PA-pa-pa) coffee  kope (KO-pay) tea  kī (KEE) water  wai (VY) juice  ka wai mai ka mea ulu mai (ka VY MY ka MAY-ah OO-loo MY) beer  pia (PEE-ah) wine  waina (VY-nah) salt  pa`akai (pa-ah-KY) black pepper  pepa (PAY-pah) butter  waiūpaka (vy-OO-pa-ka) Waiter!  Kuene! (koo-AY-nay) Check, please.  Pila kīko`o, `olu`olu. (PEE-la KEE-ko-oh, OH-loo-OH-loo) Knife  Pahi (he PA-hee) Fork  `ō(he OH) Spoon  Puna (POO-na) Plate  Pā (PAH) Cup and saucer  he kī`aha kī me ke pā li`ili`i (he KEE-ah-ha KEE me ke PAH LEE-ee-LEE-ee) Mug  he kī`aha mānoanoa (he KEE a-ha MAH-no-a-no-a)

Clothes[edit]

Shirt
he pālule (he PAH-loo-le)

Tie
he lei `ā`ī`lō`ihi (he LAY AH-EE-LOH-EE-hee

Trousers
he lole wāwae lō `ihi (he LO-le VAH-vy LOH EE-hee)

Jacket
he lākeke (he LAH-ke-ke)

Skirt
he palekoki (he PA-le-KO-kee)

Dress
he lole wahine (he LO-le va-HEE-ne)

Shoes
he kāma`a (he KAH-ma-ah)

T-shirt
he pale `ili (he PA-le EE-lee)

Shorts
he lole wāwae pōkole (he LO-le VAH-vy POH-ko-le)

Socks
he mau kākini (he MOW KAH-kee-nee)

Hat
he pāpale (he PAH-pa-le)

Belt
he `ili kuapo (he EE-lee KWA-po)

Countries[edit]

Bars[edit]

Driving[edit]

Authority[edit]

This phrasebook is an outline and needs more content. It has an introduction and a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!